W dzienniku ustaw z dnia 12 maja 2017r., pod poz. 935 została opublikowana ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa nowelizacja wejdzie w życie 1 czerwca 2017 r.

Do najważniejszych zmian, które wprowadza ww. ustawa, należy zaliczyć odstąpienie od zasady dwuinstancyjności (w pewnych sytuacjach), wprowadzenie instytucji ponaglenia, wprowadzenie zasad nakładania administracyjnej kary pieniężnej oraz postępowania mediacyjnego.

Przepisy znowelizowanego Kodeksu postępowania administracyjnego będą miały zastosowanie do postępowań wszczętych po dniu 1 czerwca 2017 r., za wyjątkiem przepisów dotyczących mediacji, które stosuje się do postępowań wszczętych przed dniem 1 czerwca 2017 r.

Ustawa w sprawie zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego opublikowana