Organizacje pozarządowe:

 1. opracowywanie projektów statutów i innych dokumentów założycielskich;
 2. pomoc przy rejestracji organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 3. bieżąca obsługa prawna organizacji pozarządowej;
 4. pomoc prawna w przygotowaniu i obsłudze posiedzeń organów statutowych organizacji pozarządowej;
 5. pomoc przy tworzeniu i składaniu wniosków o uzyskanie dofinansowania z funduszy unijnych i innych źródeł;

Sprawy gospodarcze:

 1. reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu sądowym (sądy powszechne oraz sądy polubowne), w postępowaniu egzekucyjnym oraz upadłościowym;
 2. obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie: sporządzania umów, statutów i innych aktów założycielskich, uchwał organów osób prawnych oraz obsługa ich posiedzeń (spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie);
 3. sporządzenie projektów umów i udział w negocjacjach;
 4. pomoc prawna w zakresie prawidłowego zabezpieczenia realizacji umowy poprzez doradzanie odpowiedniej formy zabezpieczenia, weryfikowanie pod względem formalno – prawnym dokumentów dotyczących zabezpieczeń oraz pomoc prawna przy dochodzeniu roszczeń z ustanowionych na rzecz klientów zabezpieczeń;
 5. prawa autorskie: ochrona praw osobistych twórcy i autorskich praw majątkowych (należących do twórcy lub do innego podmiotu), określanie pól eksploatacji utworu, zakresu licencji oraz udzielaniu prawa zależnego.

 Nieruchomości:

 1. nabycie własności przez zasiedzenie;
 2. prowadzenie spraw eksmisyjnych;
 3. sprawy związane ze służebnościami (służebność przesytu, droga konieczna);
 4. prowadzenie postępowań wieczysto księgowych;

Prawo pracy:

 1. sporządzanie projektów umów o pracę i kontraktów menedżerskich;
 2. reprezentowanie pracowników oraz pracodawców przed sądem pracy;
 3. pomoc prawna dla związków zawodowych;
 4. sporządzanie projektów aktów prawa wewnętrznego z zakresu prawa pracy, wymaganych przez Kodeks Pracy;

 Ubezpieczenia społeczne:

 1. reprezentowanie podmiotów odwołujących się od decyzji ZUS w przedmiocie ustalenia wymiaru składek i ich poboru;
 2. reprezentowanie osób fizycznych jako odpowiedzialnych posiłkowo za nieopłacone składki przez inne podmioty.