W dniu 13.01.2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwalę (sygn. III CZP 87/16)  z której wynika, iż wynagrodzenie należne adwokatowi za prowadzenie sprawy z urzędu nie może być niższe niż stawka minimalna wynikająca z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Powyższy pogląd będzie miał również zastosowanie do zasad przyznawania wynagrodzenia na rzecz radców prawnych. Z uchwały tej wynika, iż wynagrodzenie w stawce nie niższej niż określona w rozporządzeniu, należy się adwokatowi (radcy prawnemu) niezależnie od nakładu pracy, o ile praca ta była wykonana w sposób rzetelny i zgodny ze sztuką. Poniżej tekst uchwały.

1) Czy wynagrodzenie na rzecz adwokata ustanowionego z urzędu, może zostać przyznane od Skarbu Państwa w wysokości niższej niż 1/2 stawki maksymalnej określonej w § 4.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 2015 poz. 1801)?

2) Czy sąd odwoławczy rozstrzygając zażalenie na wysokość przyznanych pełnomocnikowi z urzędu kosztów pomocy prawnej władny jest zasądzić zwrot kosztów poniesionych przez tego pełnomocnika w postępowaniu zażaleniowym od Skarbu Państwa?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2017 r.

1) Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 2015 r., poz. 1801) sąd przyznawał te koszty w wysokości nie mniejszej niż 1/2 opłaty maksymalnej określonej w rozdziałach 2-4 rozporządzenia, nieprzekraczającej – z zastrzeżeniem § 4 ust. 2  rozporządzenia – wartości przedmiotu sprawy, podwyższonej o  odpowiednią kwotę podatku od towarów i usług.

2) Adwokatowi ustanowionemu z urzędu należy się od Skarbu Państwa zwrot kosztów postępowania zażaleniowego w razie uwzględnienia jego zażalenia na postanowienie w przedmiocie wniosku o przyznanie mu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Wynagrodzenie radcy prawnego za prowadzenie sprawy z urzędu nie może być niższe niż minimalna stawka wynikająca z rozporządzenia