W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego zmieniająca brzmienie art. 115 kc. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 115 kc jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę, termin ten wydłuża się do następnego dnia, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy ani sobotą.

Art. 115. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Od 1 stycznia 2017 r. termin nie upłynie w sobotę.