W dniu 22 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. akt III SZP 2/16) w której wyjaśnił czym jest przyłącze kanalizacyjne i przyłącze wodociągowe w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Sąd Najwyższy wskazał również granice tych przyłączy. W uchwale tej przyłącza zdefiniowane zostały w następujący sposób:

  1. przyłącze kanalizacyjne – przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej;
  2. przyłącze wodociągowe – przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.

Niezwłocznie po pojawieniu się na stronie internetowej Sądu Najwyższego uzasadnienia przedmiotowej uchwały, kancelaria opublikuje dodatkowe informacje.

Sąd Najwyższy wyjaśnił czym jest przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacyjne.