19 grudnia 2016 r. zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP 3 ustawy dotyczące trybunału konstytucyjnego, a mianowicie:

 1. Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (poz. 2072);
 2. Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (poz. 2073);
 3. Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (poz. 2074).

Ustawy te regulują sposób postępowania przed Trybunałem oraz statut sędziów Trybunału. Ustawy, których mowa w pkt. 1 i 2 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, z wyjątkiem omówionych poniżej przepisów, które wchodzą w życie, następnego dnia po ich ogłoszeniu, czyli 20.12.2016 r. Od dnia 20.12.2016 r. obowiązują następujące przepisy:

Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym:

 1. Określenie roli Trybunału – (art. 1);
 2. Wskazanie, iż siedzibą Trybunału jest m. st. Warszawa (art. 2);
 3. Trybunał liczy 15 sędziów (art. 3);
 4. Sprecyzowanie, iż następujące kwestie dotyczące sędziów Trybunału uregulowane są w odrębnej ustawie: stosunek służbowy, prawa i obowiązki sędziów, immunitet i postępowanie dyscyplinarne, prawa i obowiązki sędziego (art. 4);
 5. Wskazanie organów Trybunału (art. 5);
 6. Określenie, iż zgromadzenie ogólne sędziów tworzą urzędujący sędziowie Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta RP oraz określono kompetencje zgromadzenia ogólnego (art. 6).

Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

 1. Opis czego dotyczy ustawa (art. 1);
 2. Określenie ilości sędziów TK, długość kadencji sędziego oraz wskazanie, iż zasady wyboru sędziów określa Regulamin sejmu (art. 2);
 3. Wskazanie, iż sędzią Trybunału może zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą i spełnia kryteria ażeby zostać sędzią Sądu Najwyższego (art. 3);
 4. Treść roty ślubowania sędziego Trybunału (art. 4);
 5. Stosunek służbowy sędziego Trybunału rozpoczyna się z dniem złożenia ślubowania (art. 5);
 6. Sędzia Trybunału jest niezawisły i podlega tylko konstytucji (art. 6);
 7. Określenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego sędziego Trybunału oraz wskazanie innych składników wynagrodzenia sędziów Trybunału (art. 16 – 17);
 8. odesłanie, w kwestiach nieuregulowanych w ustawie, do art. 43-45 ustawy o Sądzie Najwyższym w zakresie dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej, urlopu dodatkowego oraz urlopu dla poratowania zdrowia (art. 19);
 9. uregulowanie, iż sędzia TK przechodzi w stan spoczynku po zakończeniu kadencji i przysługuje mu wówczas 75% ostatniego wynagrodzenia (art. 31 i art. 35).

Teksty opisanych powyżej ustaw w załączeniu.

Ustawa o statusie sędziów TK.

Ustawa wprowadzająca.

Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed TK.

19 grudnia 2016 r. zostały opublikowane przepisy dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego