Przesłanki zwrotu dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie dotacji udzielonej w trybie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych podmiotowi prowadzącemu niepubliczną placówkę oświatową – wybrane przypadki.

Wprowadzenie – czym jest dotacja.Definicja dotacji została wprowadzona w art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej ufp). Zgodnie z ww. przepisem: Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek