Kancelaria zajmuje się profesjonalnym, kompleksowym świadczeniem usług prawnych na rzecz osób fizycznych i prawnych, a w szczególności przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych, egzekucyjnych, upadłościowych i karnych, w występowaniu przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi. Ponadto prowadzimy sprawy związane z obsługą prawną organizacji pozarządowych.

Kancelaria stawia na indywidualne podejście do klienta, tak aby świadczyć pomoc prawną na jak najwyższym poziomie oraz osiągnąć zamierzone cele, ponieważ rzetelna obsługa prawna jest gwarancją sukcesu w biznesie.

Kancelaria, za naczelną zasadę obowiązującą podczas świadczenia pomocy prawnej, uważa obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Należy również wskazać, iż tajemnica radcowska nie może być ograniczona w czasie, a radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę. Kwestia tajemnicy radcowskiej została uregulowana również w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego (Uchwała Prezydium Krajowej Rady Radów Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r.). Zgodnie z tym dokumentem obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest jedną z podstawowych wartości zawodu radcy prawnego. Wyjątkiem od obowiązku zachowania tajemnicy radcowskiej są regulacje zawarte w ustawie z dnia 16 listopada 2010 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz art. 180 kodeksu postępowania karnego, zgosnie z którym radca prawny może zostać zwolniony przez sąd z obowiązku zachowania tajemnicy tylko w przypadku gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a spornych okoliczności nie można ustalić w inny sposób.