Zgodnie z art. 15 zzr i 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwanych dalej Tarczą 1) zawieszono większość terminów prawa materialnego i terminów procesowych, w postępowaniach, które toczą się na podstawie ustawy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.

Tymczasem, art. 46 pkt 20) ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej Ustawa Nowelizująca) uchylono art. 15 zzr i 15 zzs Tarczy 1. Ustawa Nowelizująca w życie 16 maja 2020 r. Zgodnie z art. 68 Ustawy Nowelizacyjnej:

1)               terminy, o których mowa w art. 15 zzr ust. 1 których bieg nie rozpoczął się lub uległ zawieszeniu na podstawie tego przepisu – rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od daty wejścia w życie ustawy;

2)               Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15 zzs, których bieg nie rozpoczął się lub uległ zawieszeniu na podstawie tego przepisu – rozpoczynaj bieg po upływie 7 dni od daty wejścia w życie ustawy.

Reasumując, terminu prawa materialnego i procesowego, zawieszone na podstawie specustawy zwanej Tarczą 1 ponowienie rozpoczęły bieg od dnia 24 maja 2020 r.

Wznowienie terminów sądowych i urzędowych, zawieszonych przez koronawirusa